Kep Adresi: tokatteknopark@hs01.kep.tr
0356 252 10 40- 0541 252 10 42
tren

Destek ve Teşvik Veren Kurumlar

Anasayfa » Destek ve Teşvik Veren Kurumlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve KOBİlere destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bazıları 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı ve 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim) Programlarıdır. Detaylı bilgi için; www.tubitak.gov.tr“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu”Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı=”Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”
Detaylı bilgi için; www.tubitak.gov.tr

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ​

İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması ve geliştirilmesini temin etmek için teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacı ile; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri ile bir proje fikrine sahip girişimcilere destek verilmektedir.

Detaylı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr

Türk Patent ve Marka Kurumu ​

Kurumun kuruluş amacı yaratıcılığı ve yeniliği teşvik ederek Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmak; patent, marka, tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının etkin korunmasını sağlamak;sınai mülkiyet bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak, ilgili kesimlerle işbirliğini geliştirmek;müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak etkin bir sınai mülkiyet sistemi oluşturmak, bu amaçla yasal, teknik ve beşeri altyapıyı güçlendirmek; Türk ekonomisinin çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek ve işbirliğini güçlendirmektir.

Detaylı bilgi için; http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/

HORIZON EUROPE Programı

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir. Ufuk Avrupa Nedir? Ufuk Avrupa Programın amaçları;
1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak, 3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır. Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.
Detaylı bilgi için; https://ufukavrupa.org.tr/tr

İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri bölgelere göre ayrılmıştır. Firmalar, bağlı oldukları birliğe müracaat edeceklerdir. Devlet Yardımları: • Yurtdışı Fuar Destekleri • Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım FaaliyetlerininDesteklenmesi.Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi.Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Tarımsal Ürünlerde İhracat İadeleri
Detaylı bilgi için; http://www.tim.org.tr

Ticaret Bakanlığı

Kolay Destek İhracat Destekleri Hizmet Sektörü Destekleri Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler
Detaylı bilgi için; www.ticaret.gov.tr

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır. Türkiye  Cumhuriyeti  ve  Dünya  Bankası  arasında  imzalanmış  olan  bir  uluslararası  borç  anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş Vakıf statüsüne sahip 4 Vakıf'tan biridir. TTGV Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar ile ilgili tüm mevzuatına tabidir. Özel sektör ve kamunun özel sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya geldiği TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve yenileşmenin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır. TTGV faaliyetlerinde kar amacını öncelikli bir hedef olarak gözetmez. Faaliyetlerden sağlanan tüm gelir TTGV'nin giderlerinin karşılanması ve mevcut destek programlarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.


Detaylı bilgi için, https://www.ttgv.org.tr/tr