Tertiary Geological Evolution of the Western Black Sea Region / Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi Webinarı 8 Ekim 2020 Perşembe Günü Yapılacak

07.10.2020
Tertiary Geological Evolution of the Western Black Sea Region / Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi Webinarı 8 Ekim 2020 Perşembe Günü Yapılacak

Dear Researchers,

The special issue of the Turkish Journal of Earth Sciences on “Tertiary Geological Evolution of the Western Black Sea Region” was published in January 2020. In this special issue edited by Aral Okay (İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey), Mike Simmons (Halliburton Landmark, Milton Park, UK) and Gabor Tari (OMV Group, Vienna, Austria), a total of eight studies examining the Tertiary geological evolution of the Black Sea and its surroundings, which is one of the most important sedimentary basins in the world dating back to eighty million years ago, are included.

The research results/findings in the special issue, due to the fact that the Black Sea has an important resource in terms of hydrocarbons and Tertiary geology examines the periods when oil/natural gas started to form, stated that a good knowledge and understanding of the Tertiary geology of the Black Sea and its surroundings is important in many aspects –especially in terms of hydrocarbon exploration. Within this scope, studies carried out by TPAO (Turkish Petroleum Corporation) in the Sakarya field (Tuna-1 well) also support the findings in the special issue.

With the participation of the editors and authors who contributed to the special issue of the Turkish Journal of Earth Sciences on “Tertiary Geological Evolution of the Western Black Sea Region”, you can participate in the meeting, which will be held on Thursday, October 8, 2020, 14.00–16.00, through the link below.

https://www.youtube.com/c/TUBITAKULAKBIMTV

Webinar Agenda

14.00 – 14.10 – Hasan Mandal – President of TÜBİTAK
Openning Speech

14.10 – 14.20 – Aral Okay (İstanbul Technical University)
Geology of the Black Sea

14.20 – 14.30 – Gabor Tari (OMV Grup)
Exploration context of Tuna-1 in the Western Black Sea

14.30 – 14.40 – Ercan Özcan (İstanbul Technical University)
Eocene sediments in Northwest Anatolia

14.40 – 14.50 – Mike Simmons (Halliburton Landmark)
Biostratigraphy and depositional environment of the marine Oligocene sequence in Karaburun, west of İstanbul

14.50 – 15.00 – Ali Osman Yücel (İstanbul Technical University)
Large benthic foraminifera in the Eocene limestones in the Thrace Basin and on the Black Sea shelf

15.00 – 15.10 – Recep Hayrettin Sancar, Zühtü Batı (Turkish Petroleum Corporation)
Eocene – Oligocene palinostratigraphy in the Western Black Sea Region

15.10 – 15.20 – Aral Okay (İstanbul Technical University)
Eocene-Oligocene succession at Kıyıkköy on the Western Black Sea coastal area

15.20 – 15.30 – Fatih Şen (İstanbul University – Cerrahpaşa)
Eocene magmatism on the Princes’ Islands (Istanbul) and its geodynamic implications

15:30 – 16:00

Discussion

Yours Respectfully,

Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
Turkish Academic Network and Information Center (ULAKBİM)

—————————————————

Değerli Araştırmacılar,

Turkish Journal of Earth Sciences’ın “Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi” konulu özel sayısı 2020 yılı Ocak ayında yayınlanmıştır. Editörlüğü Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi), Mike Simmons (Halliburton Landmark, Milton Park, İngiltere) ve Gabor Tari (OMV Group, Viyana, Avusturya) tarafından yapılan bu özel sayıda, oluşumu seksen milyon yıl öncesine kadar uzanan dünyadaki önemli sedimenter havzalardan biri olan Karadeniz’in ve çevresinin Tersiyer jeoloji evriminin incelendiği toplam sekiz adet araştırmaya yer verilmiştir.

Özel sayıda yer alan araştırma sonuçları/bulgular, Karadeniz’in hidrokarbon açısından önemli bir kaynağa sahip olması ve Tersiyer jeolojinin petrol/doğal gazın oluşmaya başladığı dönemleri incelemesi sebebiyle, Karadeniz ve çevresinin Tersiyer jeolojisinin iyi bilinmesi ve anlaşılmasının birçok açıdan –özellikle hidrokarbon aramacılığı açısından–önemli olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) tarafından Sakarya sahasında (Tuna-1 kuyusunda) yürütülen çalışmalar özel sayıda yer alan bu bulguları destekler niteliktedir.

Turkish Journal of Earth Sciences’ın “Batı Karadeniz Bölgesi’nin Tersiyer Jeoloji Evrimi” konulu özel sayısına katkı sağlayan editör ve yazarların katılımıyla, 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olan toplantıya aşağıdaki bağlantı sayfasından katılım sağlayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/c/TUBITAKULAKBIMTV

Webinar Programı

14.00 – 14.10 – Hasan Mandal – TÜBİTAK Başkanı
Açılış konuşması

14.10 – 14.20 – Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Karadeniz’in jeolojisi

14.20 – 14.30 – Gabor Tari (OMV Grup)
Batı Karadeniz’de Tuna-1’in arama içeriği

14.30 – 14.40 – Ercan Özcan (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Kuzeybatı Anadolu’daki Eosen çökelleri

14.40 – 14.50 – Mike Simmons (Halliburton Landmark)
İstanbul batısında Karaburun’da denizel Oligosen istifinin biyostratigrafisi ve çökelme ortamı

14.50 – 15.00 – Ali Osman Yücel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Trakya havzasında ve Karadeniz şelfinde Eosen kireçtaşlarında iri bentik foraminiferler

15.00 – 15.10 – Recep Hayrettin Sancar, ZühtüBatı (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
Batı Karadeniz Bölgesinde Eosen – Oligosen palinostratigrafisi

15.10 – 15.20 – Aral Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Batı Karadeniz kıyı şeridinde Kıyıkköy’de Eosen-Oligosenistifi

15.20 – 15.30 – Fatih Şen (İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa)
İstanbul Adalar’da saptanan Eosen magmatizması ve jeodinamik anlamı

15.30 – 16.00

Tartışma

Saygılarımızla

TÜBİTAK – ULAKBİM

Çevirisine Bak